Här får du juridisk hjälp mot en human avgift när du fått felaktiga och tveksamma beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Har du en internetsajt blivet ARN hotad av din kund eller fått ett Beslut, så kontaktar du oss. Du kan också vara handlare med vanlig

öppen fysisk butik såväl privat som näringsidkare.

Kommer du och anmälaren inte överens tar vi ärendet till vanlig domstol för prövning med skadeståndsanspråk.

Skicka beslutet du fått av ARN så granskar vi och ger lagliga förslag för åtgärder till din fördel. Du kan också sälja din fordran till oss, så

driver vi ärendet upp till högsta instans om det behövs.

Kommer du debitera skadeståndsanspråk på den som anmält dig? Inga problem. Vi övertar en fordran du har på anmälaren.

Vi sköter resten med indrivning via KFM och till domstol om det behövs.

Genom åren har vi haft många ärenden och vunnit stora framgångar. Ännu har ingen blivit besviken!

Vi utgår från Stockholm men har lokala konsulter runt om i Sverige. Vi behandlar alla ärenden med största sekretess och lämnar

aldrig ut vad vi kommit överens om. I första omgången tar vi ärendet via mail, och om vi behöver komplettera kan vi höras via

telefon. Vi behöver ditt namn adress och telefon. Glöm inte ange ARN:s ärendenummer och beslut, samt handläggarens namn

hos ARN.

Motpart får efter en tid stämningsansökan från tingsrätt där datum för inställelse framgår. I det fall motpart uteblir kan domstolen

utfärda en Tredskodom vilket innebär att motparten förlorat ett mål. Vid Tredskodom kan den tvistande parten (den som lämnat

ansökan till domstolen) delge domen till Kronofogde som gör utmätning på beloppet enligt domen. exklusive handräcknings

kostnader.

En tredskodom kan inte överklagas på vanligt sätt till hovrätt. Istället måste den part som förlorat målet ansöka om återvinning.

Ansökan måste vara skriftlig och skall inges till tingsrätten inom en månad räknat från den dag tredskodomen meddelades. Målet

tas då upp igen i det skick det var när Tredskodomen meddelades. Det kan dock finnas hinder för återvinning och då gäller

Tredskodomen fullt ut ofta med obehag för den drabbade genom indrivningsförfarande.

Övriga ärenden

Björn Wallander

Jurist
cum lex cursum suum
Made by Zara Power